music

Việt Thương Hà Nội

Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại.

Âm nhạc hiện hữu tự sâu thẳm trong mỗi trái tim mỗi người.

Chúng tôi có sứ mệnh đánh thức và phát triển âm nhạc để góp phần kiến tạo một xã hội biết thông cảm và chia sẻ.

group_people_standing_round_globe_7319810